میز اداری

میزها کاربرد وسیعی در زندگی روز مره ما دارند.در منزل برای نوشتن و مطالعه یک نوع میز ،برای آرایش نوعی دیگر .در ادارات سبک های مختلف را می توان دیددر مکان های صنعتی و کارگاهی شما میز را می بینید اما آنها با هم متفاوت هستند ،شما نمی توانید میزی را که در یک کارگاه صنعتی برای ساخت و مونتاژ استفاده می شود را در منزل و اداره استفاده کنید و بالعکس.لذا با توجه به موارد فوق ما می توانیم میزها را به دسته های زیر تقسیم کنیم.

میز مدیریتی

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید